STRUKTURA

Aliance pro nutriční péči, o.p.s., (dále APNP) byla oficiálně založena v roce 2019 a sdružuje organizace, jejichž společným cílem je zlepšování kvality nutriční péče v České republice.

APNP je platforma pro spolupráci zainteresovaných partnerů. Zapojení a využití odborných znalostí širokého spektra organizací, členů a partnerů dává Alianci pro nutriční péči příležitost stanout v čele vývoje a implementace správné nutriční péče.

Mezi zakladatele APNP patří Mgr. Ing. Ivana Pražanová, ambulantní a klinická nutriční terapeutka, absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a magisterského oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současné době klinický a nutriční terapeut Fakultní Thomayerovy nemocnice, je pověřena řízením Aliance pro nutriční péči.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský je vedoucím Divize intenzivní péče a Divize klinické výživy a metabolismu interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zároveň vedoucím subkatedry Klinické výživy a intenzivní metabolické péče Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Doc. Těšínský je rovněž dlouholetým předsedou odborné Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP.

Ing. Jan Smitka, MBA, pracuje jako Medical Director pro region střední a východní Evropy ve společnosti Nutricia Advanced Medical Nutrition. Ve své dosavadní kariéře se zabýval problematikou speciální výživy pro pacienty s vrozenými poruchami metabolismu a enterální klinické výživy. Poslední roky se aktivně věnuje vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou nutriční péči zejména pro onkologické pacienty a seniory.

Orgány obecně prospěšné společnosti

 1. Statutární orgán – ředitel: Mgr. Ing. Ivana Pražanová
 2. Správní rada:
  • předseda správní rady: doc. MUDr. Pavel Těšínský
  • člen správní rady: Ing. Jan Smitka
  • člen správní rady: Mgr. Věra Andrášková
 3. Dozorčí rada:
  • předseda dozorčí rady: Jiří Tomek
  • člen dozorčí rady: doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
  • člen dozorčí rady: Mgr. et Mgr. Martina Kollerová

Více o APNP zde.

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání

„Každý pacient, který je malnutriční nebo v riziku podvýživy, je systematicky sledován a má přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.“

Cíle

Zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty trpící podvýživou spojenou s onemocněním nebo věkem, a to zejména prostřednictvím:

 • zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy – nutriční screening;
 • zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice malnutrice;
 • zlepšování dostupnosti správné nutriční péče na všech úrovních zdravotní péče;
 • začlenění nutriční péče do léčebných standardů a postupů;
 • sledování a vyhodnocování výskytu malnutrice jako ukazatele kvality zdravotní péče;
 • edukace v otázkách výživy a nutriční péče v České republice včetně přednáškové a publikační činnosti;
 • podpora státních programů a jejich náplň, které jsou v souladu s cíli společnosti;
 • spolupráce na mezinárodní úrovni v souladu s hlavním posláním společnosti.

Více o APNP zde.

PARTNEŘI

Partnery Aliance pro nutriční péči jsou tyto společnosti:

     

APNP je otevřená organizace, která uvítá další partnery zejména z řad pacientských organizací.

KONTAKT

rizikamalnutrice@apnp.cz