Poslání

„Každý pacient, který je malnutriční nebo v riziku podvýživy, je systematicky sledován a má přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.“

Cíle

Zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty trpící podvýživou spojenou s onemocněním nebo věkem, a to zejména prostřednictvím:

  • Zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy – nutriční screening.
  • Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice malnutrice.
  • Zlepšování dostupnosti správné nutriční péče na všech úrovních zdravotní péče.
  • Začlenění nutriční péče do léčebných standardů a postupů.
  • Sledování a vyhodnocování výskytu malnutrice jako ukazatele kvality zdravotní péče.
  • Edukace v otázkách výživy a nutriční péče v České republice včetně přednáškové a publikační činnosti.
  • Podpora státních programů a jejich náplň, které jsou v souladu s cíli společnosti.
  • Spolupráce na mezinárodní úrovni v souladu s hlavním posláním společnosti.