KDO JE KDO VE VÝŽIVĚ

Nutriční terapeuti jsou uznávanými zdravotnickými odborníky na výživu a dietologii, kteří významně přispívají ke zlepšení nutričního stavu populace. Jsou rovnocennými členy terapeutických a jiných odborných týmů, v praxi aplikují vědecky podložené poznatky, podílejí se na výzkumu, úzce spolupracují s jinými odbornými společnostmi, vládou, vzdělávacími institucemi i průmyslem.

V široké veřejnosti panují nejasnosti ohledně rozdílů mezi nutričními terapeuty a dalšími odborníky na výživu. Níže je proto přehled nejčastěji zaměňovaných pojmů.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, stejně jako např. fyzioterapeut, optometrista či zdravotnický záchranář. Pojem nutriční terapeut navazuje na dřívější označení dietní sestra. Od roku 2005 je toto povolání rozlišováno na nutriční asistenty se středoškolským vzděláním a nutriční terapeuty s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním, které zahrnuje několik oblastí, jako jsou zejména:

  • preklinický základ (anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie aj.)
  • vnitřní lékařství
  • výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví
  • léčebná a klinická výživa
  • základy potravinářského zbožíznalství a technologií
  • obecná a nutriční toxikologie

Uplatnění nachází nutriční terapeuti na lůžkových odděleních a ve specializovaných ambulancích státních i nestátních zdravotnických zařízení, ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení a zařízeních školního stravování, v lázeňské péči, v akademickém sektoru a v dalších institucích zabývajících se vědou, vývojem a inovacemi. Nemusí však pracovat jen v přímé péči o pacienta; může být též pracovníkem Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice či Ministerstva zdravotnictví.

Nutriční specialista je název navazujícího magisterského studijního oboru dostupného na LF MU a 1. LF UK (do 2021). Nutriční terapeuti, kteří jej absolvují, získávají specializaci v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb. Nesprávně bývá tento termín používán pro označování absolventů tohoto programu, kterými jsou v souladu s legislativou „nutriční terapeuti se specializací“, případně se jím označují někteří výživoví poradci.

Nutricionista

Nutricionista je lékař s certifikovanou specializací (atestací) v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Alternativním uznáním specializace nutricionisty je funkční licence České lékařské komory F016 v oboru Umělá výživa a metabolická péče. Tuto licenci uděluje ČLK po absolvování vzdělávacího programu a na základě vyjádření Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, která posoudí odbornou způsobilost lékaře.

Lékař nutricionista je pak oprávněn pacientům předepisovat enterální a parenterální výživu a vykazovat s tím spojené výkony pro úhradu pojišťovnou.

Dietolog

Název „dietolog“ je poměrně rozšířený a často používaný výživovými poradci, nicméně žádný konkrétní význam v sobě nenese. Tímto pojmem by v podstatě mohl být označen také jakýkoliv lékař, který se zabývá léčebnou výživou; takováto specializace však neexistuje a léčebná výživa navíc spadá do kompetencí nutričního terapeuta.

Pojem „ústavní dietolog“ je pak v některých zdravotnických zařízeních rezervován pro odborného garanta léčebné výživy daného zařízení.

Výživový poradce, nutriční poradce, výživový specialista aj.

Výživový poradce (či jakákoliv jiná varianta označení) je živnost volná, která není podmíněna žádným vzděláním, a může ji vykonávat kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro udělení živnostenského oprávnění (tj. bezúhonnost a svéprávnost). Někteří výživoví poradci mohou mít kurz, jehož délka se většinou pohybuje v rozsahu od několika dní do půl roku. Přestože jsou některé z těchto kurzů akreditované (např. MŠMT), bývá jejich kvalita velmi často pochybná a nemohou nahradit několikaleté vzdělání, kterým prochází absolventi oboru Nutriční terapie. Vzhledem k tomu, že výživový poradce není nutriční terapeut, může pracovat výhradně se zdravými lidmi.

 Je zdravotník?Má vzdělání ve výživě?Může pracovat
s nemocnými?
Může pracovat
se zdravými?
Nutriční terapeutANOANOANOANO
Výživový poradceNE?NEANO