Malnutrice je závažný život ohrožující stav, který postihuje všechny věkové kategorie, přičemž mezi nejohroženější skupiny patří senioři. Včas nerozpoznaná a neléčená malnutrice vede ke ztrátě pohyblivosti, soběstačnosti, k opakovaným infekcím, zápalům plic, srdečnímu selhání, proleženinám, demenci, nehojení ran, a v konečném důsledku ke zvýšené úmrtnosti. Pokud v průběhu péče o seniory malnutrice není rozpoznána, má negativní dopad na zdravotní prognózu seniora a kvalitu jeho života.

Klinické studie prokázaly, že dostatečná a včas poskytovaná nutriční podpora s využitím všech dostupných prostředků by měla být základní součástí léčebného procesu. Je prokázáno, že tato intervence je zároveň i nákladově efektivní. Zásadním krokem v identifikaci pacientů v malnutrici je tzv. nutriční screening.

Pobyt seniora v zařízení sociální péče je považován za rizikový faktor pro rozvoj malnutrice, což potvrzuje mnoho mezinárodních studií. Počet pacientů v tzv. proteinoenergetické malnutrici se v těchto zařízeních uvádí v rozmezí 23–85 %. V analýze více než 24 studií z 12 zemí vyšlo, že v riziku malnutrice v zařízeních sociální péče bylo 52,4 % mužů resp. 53,7 % žen a v malnutrici 14,4 % mužů resp. 13,5 % žen. To znamená, že dobře živených bylo pouze 33,3 % mužů a 32,7 % žen.